Kvaliteta i kontrola kvalitete vode

Nakon zahvaćanja vode na izvorištu, a prije dovođenja do vodospremnika, provodi se automatska dezinfekcija na samim lokacijama izvorišta. Na zdencu „B-1“ provodi se automatska dezinfekcija vode tekućim natrijevim-hipokloritom pomoću dozirne crpke, dok se na zdencu „B-2“ dezinfekcija provodi iz zasićene solne otopine NaCl, te se elektrokemijskim procesom proizvodi dezificijens „Genox“ sa aktivnom tvari natrijevim-hipokloritom koncentracije < 0,5%.

Kontrola kvalitete i zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju obavlja se u skladu s odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18), Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 127/17) te sustavu samokontrole zdravstvene ispravnosti vode (HACCP) uspostavljenom prema smjernicama Codex Alimentarius-a.

Sustavnu kontrolu zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju temeljem potpisanog ugovora obavlja ovlašteni i akreditirani Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije. Uzorkovanje vode i kontrolu na izvorištima i pripadajućoj mreži provodi se na fizikalno-kemijske i mikrobiološke parametre.

Certifikat

Skip to content