Nabava

Sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN broj 101/17 i 144/20), naručitelj je obvezan ustrojiti registar ugovora i okvirnih sporazuma za predmete nabave čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kuna u roku od 30 dana od dana sklapanja prvog ugovora ili okvirnog sporazuma. Naručitelj je obvezan ažurirati registar ugovora prema potrebi, a najmanje jedanput u šest mjeseci.
Ažurirani registar ugovora Naručitelja u strojno čitljivom te otvorenom obliku dostupan je i na stranicama EOJN RH.

1-22-JN: RADOVI – IZGRADNJA SEKUNDARNE MREŽE SVEDRUŽA


1-21-JN: NABAVA GOSPODARSKOG VOZILA PUTEM USLUGE FINANCIJSKOG LEASINGA


2-21-JN: PRESPOJ NA MC U VIŠNJEVCU I. FAZA – RADOVI NA GLAVNOM OPSKRBNOM CJEVOVODU


3-21-JN: OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM


PLAN NABAVE 2020. GODINE

01-20-MV: Javna nabava građevinskih radova izgradnje Vodoopskrbnog podsustava visoke zone “Žolekov breg”

  1. PRETHODNO SAVJETOVANJE

2. IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


JEDNOSTAVNA NABAVA 2020

1-20-JN: VODOMJERI


2-20-JN: RADIO MODULI ZA DALJINSKO OČITANJE


3-20-JN: IZGRADNJA OPSKRBNOG CJEVOVODA U NASELJU PAVLOVEC


4-20-JN: IZGRADNJA OPSKRBNOG CJEVOVODA U NASELJU PAVLOVEC


5-20-JN: USLUGE STRUČNOG NADZORA – IZVOĐENJE RADOVA IZGRADNJE VODOOPSKRBNOG PODSUSTAVA VISOKE ZONE ŽOLEKOV BREG


6-20-JN: OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM


7-20-JN: IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE MJEŠOVITOG SUSTAVA ODVODNJE GRADA PREGRADE


01-19-MV: Javna nabava građevinskih i elektro radova sanacije komore zdenca „B-1“ i objekta crpne stanice „B-1“

  1. PRETHODNO SAVJETOVANJE

2. IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


02-19-MV: Javna nabava građevinskih radova izgradnje Vodoopskrbnog podsustava visoke zone “Žolekov breg”

  1. PRETHODNO SAVJETOVANJE

     2. IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

3.  ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE


JEDNOSTAVNA NABAVA 2019.

01-19-JN: Poziv na dostavu ponuda-VODOMJERI i BAŽDARENJE

02-19-JN: Poziv na dostavu ponuda-SPOJNI KOMADI

03-19-JN: Poziv na dostavu ponuda-CIJEVNI SPOJEVI

04-19-JN: Poziv na dostavu ponuda-PEHD CIJEVI

05-19-JN: Poziv na dostavu ponuda-PE ELEMENTI

06-19-JN: Poziv na dostavu ponuda-PE ELEMENTI

07-19-JN: Poziv na dostavu ponuda-RADOVI NA IZMJEŠTANJU CJEVOVODA U STIPERNICI

08-19-JN: Poziv na dostavu ponuda-IZGRADNJA MREŽE – PRESPOJ NA VISOKU ZONU PLEMENŠĆINA

09-19-JN: Poziv na dostavu ponuda-OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Skip to content