Odvodnja

Na području Grada Pregrade oko 40% stanovništva je priključeno na sustav javne odvodnje, dok oko 50% koristi sabirne jame. Postojeći sustav funkcionira kao mješoviti sustav odvodnje sa prikupljanjem oborinskih, kućanskih i tehnoloških voda s kontroliranim i nekontroliranim ispustima u vodotok Kosteljina.

Zbog nezadovoljavajućeg stanja postojeće kanalizacije u planu je izgradnja UPOV-a, te proširenje i dovršetak sekundarne mreže odvodnje kao i rekonstrukcija postojeće što bi dovelo da unapređenja komunalne usluge, smanjenja razine onečišćenja i zaštita okoliša te zaštita zdravlja stanovništva.

Skip to content