Projektiranje odvodnje i UPOV-a

Kao partneri Zagorski vodovod, općina Krapinske Toplice i Vodoopskrba i odvodnja Pregrada, krajem 2014., sa Ministarstvom poljoprivrede i Hrvatskim vodama, potpisali su Ugovor o sufinanciranju projekta „Dokumentacija za proširenje sustava odvodnje i II faze izgradnje UPOV-a u Krapinskim Toplicama, Dokumentacija za proširenje sustava odvodnje i izgradnje UPOV-a u Pregradi“. Nakon toga potpisan je Ugovor o dodijeli bespovratnih sredstava. Ukupan iznos projekta iznosi 1.992.500,00 kuna, od toga je iznos bespovratnih sredstva iz EU fonda 1.693.625,00 kuna. Za aglomeraciju Pregrada, predviđa se otprilike pola vrijednosti ukupne investicije.

Postojeći kanalizacijski sustav funkcionira kao mješoviti sustav odvodnje, što znači da prikuplja oborinske, kućanske i tehnološke vode, s kontroliranim i nekontroliranim ispustima u vodotok Kosteljina. Budući da postojeće stanje kanalizacije nije zadovoljavajuće, pored izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV- a), potrebno je rekonstruirati postojeći sustav, proširiti i dovršiti sekundarnu mrežu odvodnje, izvesti sve prespoje sekundarne mreže na glavne kolektore i time dovesti sustav javne odvodnje do pune funkcionalnosti.

Dokumentacija za proširenje sustava odvodnje i II. faze izgradnje UPOV-a (biološki dio) u Krapinskim Toplicama i za proširenje sustava odvodnja i izgradnje UPOV-a u Pregradi


Zagorski vodovod d.o.o. je u sklopu Operativnog programa „Zaštita okoliša“ za razdoblje od 2007. – 2013. godine, u svrhu realizacije projekta „Dokumentacija za proširenje sustava odvodnje i II. faze izgradnje UPOV-a (biološki dio) u Krapinskim Toplicama i za proširenje sustava odvodnje i izgradnje UPOV-a u Pregradi, sklopio:

  • Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava – EN.2.1.11-0072 za izradu studijske, tehničke dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje vodnokomunalne infrastrukture Aglomeracije Krapinske Toplice i Aglomeracije Pregrada za sufinanciranje iz fondova Europske unije, s Ministarstvom poljoprivrede kao Posredničkim tijelom razine 1 i Hrvatskim vodama, kao Posredničkim tijelom razine 2, dana 22.12.2014. g.
  • Ugovor o sufinanciranju projekta „Dokumentacija za proširenje sustava odvodnje i II. faze izgradnje UPOV-a (biološki dio) u Krapinskim Toplicama i za proširenje sustava odvodnje i izgradnje UPOV-a u Pregradi s Ministarstvom poljoprivrede kao Posredničkim tijelom razine 1 i Hrvatskim vodama, kao Posredničkim tijelom razine 2, trgovačkim društvom VIOP d.o.o. Pregrada i općinom Krapinske Toplice, dana 22.12.2014. g.
  • Ugovor o partnerstvu broj 6161/2014 potpisan je s partnerima VIOP d.o.o. Pregrada i općinom Krapinske Toplice, dana 05.11.2014. godine.

Ukupna procijenjena  vrijednost projekta iznosi do 1.992.500 kuna (bez PDV-a), od čega sufinanciranje Europske unije iz Kohezijskog fonda iznosi 85 %, dok će preostali dio od 15 % biti raspodijeljen između Zagorskog vodovoda d.o.o., VIOP d.o.o., Pregrada i općine Krapinske Toplice.

Projekt obuhvaća izradu studijske dokumentacije (Studija izvodljivosti, Studija o utjecaju zahvata na okoliš),  projektne dokumentacije (idejni i glavni projekti, geodetski projekti,…), dokumentacije za nadmetanje za izbor izvoditelja radova, usluge stručnog nadzora nad radovima i nabave opreme, te izrade aplikacije za prijavu projekta izgradnje sustava odvodnje aglomeracije Krapinske Toplice  i aglomeracije Pregrada  za sufinanciranje iz fondova Europske unije.

Po provedenom postupku javne nabave, Zagorski vodovod d.o.o. je sa zajednicom ponuditelja LINEAL d.o.o. (SI-Maribor), TDC ZT-GmbH (A-Furstenfeld), Lugitsch und Partner Zivilltechniker GmbH (A-Feldbach), Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Proplus d.o.o. (SI-Maribor) i DK-PROTIM d.o.o. (SI-Maribor), dana 02.07.2015. godine, potpisao Ugovor za izradu studijske, tehničke i dokumentacije za nadmetanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Krapinske Toplice i aglomeracije  Pregrada za sufinanciranje iz fondova Europske unije u vrijednosti od 1.594.000,00 kuna (bez PDV-a).

Krajem lipnja 2017. g. sklopljen je Dodatak Ugovoru kojim je proširen obuhvat sustava odvodnje na ukupnu duljinu od 20.303 m, te je određena ukupna vrijednost Projekta u iznosu od 1.675.600,00 kn (bez PDV-a).

Cilj projekta je proširenje sustava i povećanje broja priključaka na sustav te izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, odnosno usklađenje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadne vode s dokumentima i propisima Republike Hrvatske i Europske unije sa svrhom unapređenja komunalne usluge, zaštite okoliša i zaštite zdravlja ljudi.

Dosad je izrađena projektna dokumentacija za cijelu duljinu od 20.303 m mreže odvodnje, izgradnju dva uređaja za pročišćavanje, ishođene su lokacijske dozvole za sustav mreže odvodnje, te je u tijeku rješavanje imovinskopravnih odnosa.

Više o samom projektu na: http://lineal2.si/krapinske-pregrada/

                                    Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Skip to content